Home arrow 2021年学校假期
2021年学校假期 Print
Last Updated ( Monday, 15 April 2019 )

2021年学校假期将在教育部宣布后再修改。


A组

吉打、柔佛、吉兰丹 及 登嘉楼

学校假期 开始 结束
第一中期假期 TBC TBC
年中假期 TBC TBC
第二中期假期 TBC TBC
年尾假期 TBC TBC

B组

玻璃市、槟城、霹雳、雪兰莪、森美兰、马六甲、彭亨、沙巴、砂拉越、吉隆坡、纳闽 及 布城

学校假期 开始 结束
第一中期假期 TBC TBC
年中假期 TBC TBC
第二中期假期 TBC TBC
年尾假期 TBC TBC

TBC - To Be Confirmed (有待确认)

 
Generated in 0.58041000366211 Seconds